Audio file
Audio Tour: Stop 7

Transcript

This is level 5 of the Research Wing. Here you will find computer workstations, individual study desks as well as single-person study rooms and a printer. You will also find the Business Corner which houses the financial databases namely Bloomberg, Eikon/DataStream and IRESS. Also, on this floor are librarian offices and the Scholarly Communications and Publishing librarians’ offices.

The last stop on our tour can be found by going back to the Hub where you will find the stop indicated as stop 8.

Once you are there, hit play on the next audio file.

Audio file
Audio Tour: Stop 7

Transcript

Dit is vlak 5 van die Navorsingsvleuel. Hier sal jy  rekenaarwerkstasies, individuele studiebanke sowel as enkelpersoonstudiekamers en 'n drukker vind. Jy sal ook die Business Corner vind wat die finansiële databasisse bevat, naamlik Bloomberg, Eikon/DataStream en IRESS. Op hierdie vloer is ook bibliotekaresse en die Akademiese Kommunikasie- en Uitgewersbibliotekarisse se kantore.

Die laaste ruspunt op ons toer kan gevind word deur terug te gaan na die Hub waar jy die stop sal vind wat as stop 8 aangedui word.

Sodra jy daar is, druk speel op die volgende oudiolêer.

Audio file
Audio Tour: Stop 7

Transcript

Eli licandelo lesihlanu laziwa ngokuba yiResearch Wing. Nalapha njengezinye indawo zokufundela zeli thala zikwakhona iikhomyutha, iidesika zokufunda zomntu ngamnye kunye namagumbi abucala okuzifundela wedwa. Kwakweli candelo kukho indawo eyaziwo ngokuba yiBusiness Corner enedatabases zezifundo zobugcisa. Amagama ezi databases sithetha ngazo nguBloomberg, Eikon/DataStream kunye no-IRESS. Kwelicandelo uyakufumana nee-Ofisi ezihlala abasebenzi belithala (librarians) zezifundo ezohlukeneyo. Ukubangaba ufuna uncedo malunga nangeziphi na inkonzo zelithala ungathetha nezi librarians okanye wenze idinga okanye i-appointment ngabula makhumsa.

Indawo yokugqibela kolu shicilelo uza kuyifumana ngokubuyela kwi-Hub apho uya kufumana indawo eboniswe njenge-stop 8.

Kwakhona, xa ufikile ucofe iqhosha likaplay.

South African Sign Language tour: Stop 7

 
SASL video of Research Wing, Jagger Level 5 - Chancellor Oppenheimer Library

Next Stop