Catalogue

The catalogue pages are indexed alphabetically by author. Please click on the first letter of the author's surname to go to that section of the catalogue.

A | Ba - Bod | Bod - Bri | Bri - end | Ca - Con | Coq - end | D | E | F | Ga - Groe | Gron - end | H | J | L | Maa - Mel | Men - end | N | O | Pa - Pl | Pl - end | Q | R | Sa - Sel | Sen - end | T | U | V | W | Y | Z

========= 1305 
AUT Narbona, Alonsus 
TIT Commentaria in tertiam partem Novae Recopilationis legum Hispaniae, sive in leges sub unoquoque Novae Recopilationis titulo quaternionibus duobus ultimis additas a nullo hactenus expositas nunc primum in praxis et theoricae utilitatem explanatas ... 
PLA Toleti/ apud Didacum Rodriguez/ 1624. 
NOT 31cm. [xii],1004,[111]p. Printer's device on t.p. Pars prima only?
========= 1306 
AUT Nassau La Leck, Lodewijk Theodoor Graaf van, 1741- 1795 
TIT Algemeen beredeneerd register op alle de voornaamste rechtsgeleerde advysen, consultatien, advertissementen, decisien, observatien en sententien, in eene alphabetische order geschikt en zamengesteld. 
PLA Utrecht/ Gisbert Timon van Paddenburg/ 1778- 1789. 
NOT 22cm. 4v. 2 copies of v.2 and v.4. and a second copy of parts 1 & 2. (1012p.) Continuous pagination. V.1 contains a 13- page list of Errata (typescript) loose in book.

========= 1307 
AUT Nauta, G.A. 
TIT Oudfriesche woordenlijst; met de vertaling in het nederlandsch. 
PLA ?/?/ 1926.

========= 1309 
AUT [Nederlandsch Woordenboek] 
TIT Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; behelzende al het geen ... zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is; alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden. 
PLA Amsterdam/ Allart, de Leeuw en Krap/ 1791- 1797. 
NOT 26cm. 5v. The Collection holds only v.1 and v.5.

========= 1310 
AUT *Negusantius, Antonius 
TIT De pignoribus et hypothecis. 
PLA Lugduni/ apud haeredes Jacobi Giuntae/ 1549. 
NOT 18cm. [xlviii]p. 207 1.

========= 1311 
AUT Negusantius, Antonius 
TIT De pignoribus et hypothecis. 
PLA Venetiis/ ad Candentis Salamandrae insigne/ 1570 
NOT - Issued in collection "Tractatus iuris ... assecurationis et cautionis", p. 1.

========= 1312 
AUT Nessink, C. 
TIT Het landt-recht van Over-Yssel. Met eenige aantekeningen op het selve. Eerste stuk 
PLA Campen/ E. Valkenier/ 1747

========= 1331 
AUT [Netherlands] 
TIT Handvesten ende privilegien der graven van Hollandt mitsgaders autentycke stucken behelsende 't recht dat beyde de hoven van justitie als mede de particuliere steden ende collegien in Hollandt ende West Vrieslant is competerende in cas van judicature, soo in kerckelijcke als politycke saecken, waer van veele noyt zijn in druck geweest. 
PLA 's Gravenhaghe/ Johannes Tongerloo/ 1663. 
NOT Various pagination. 6 ports. Full contents list of the various pieces given in the book on p. liv- viii]. 6 individual t.ps., 4 of them imprinted 's Gravenhage, Levijn van Dijck, 1662. All 6 t.ps. have vignettes of which only 2 are the same.

========= 1332 
AUT [Netherlands] 
TIT Hant- vesten ende privilegien van Vrouwe Maria aengaende Hollandt Zeelandt ende Vrieslandt in't gemeyn, den 14 Maert 1476. [There follows a made-up collection of various enactments, printed at various dates. Main contents: Placcaet van de Staten Generael der Geunieerde Nederlande, by den welcken, mits de redenen in't lange in't selve begrepen men verklaert den Koning van Spaengien vervallen van de overheyt ... [1581] ... [together with various other documents dated between 1581 and 1616]. No t.p. 104p. [Follows:] Remonstrantie van den Hoogen Rade, behelsende 't recht dat beyde de hoven van Justitie mitsgaders de particuliere steden ende collegien in competerende in cas van judicature, met haere bylagen 
PLA 's Gravenhage/ Levijn van Dijck/ 1662-3. 
NOT 24p. Printer's device on t.p.

========= 1308 
AUT [Netherlands] 
TIT Het Regt In Nederland. Regtsgeleerd tijdschrift. Deel 1- 4, 1837- 1849. Uitgegeven door C.J. van Vleuten en C.H. Perk. 
PLA Amsterdam/ De Grebber/ 1839- 1850. 
NOT 32cm. 4v. Deel 4 uitgegeven door C.H. Perk en M.H. 's Jacob. Amsterdam, Westerman, 1850. 
=========================== 
AUT [Netherlands: administration of estates] 
TIT Handleiding voor executeurs, voogden, en administrateurs. Overeenkomstig de instellingen van het Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland. 
PLA Amsterdam/ Jacobus Ruys/ 1809. 
NOT 20cm. vii,334,55p. Tables (some fold.)

========= 1340 
AUT [Netherlands: Code of Civil law] 
TIT Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koningrijk Holland. 
PLA ['s Gravenhage]/ Koninklijke staatsdrukkerij/ 1809. 
NOT 22cm. 2 copies. 312,[xii]p.

========= 1341 
AUT [Netherlands: Code of Civil law] 
TIT Wetboek Napoleon. Vertaald naar de officiele uitgave. 
PLA Amsterdam/ Johannes Allart/ 1810. 
NOT 21cm. lp.l. 665p.

========= 1342 
AUT [Netherlands: Code of Civil law] 
TIT Wetboek Napoléon. Officieele uitgave. 
PLA Amsterdam/ Keizerlijke drukkery, voor rekening van J. Allart/ 1811. 
NOT 22cm. 2v. Parallel texts French and Dutch.

========= 1335 
AUT [Netherlands: Code of Civil law] 
TIT Ontwerp van het Burgerlijk Wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden, aan de Staten- Generaal aangeboden den 22sten November 1820. 2. uitg. met eene voorrede van J. de Bosch Kemper. 
PLA Leiden/ Van Leeuwen/ 1864. 
NOT 398p.

========= 1320 
AUT *[Netherlands, Code of Civil Procedure]; Lipman, S.P., ed. 
TIT Wetboek van burgerlijke regtsvordering; vergeleken met het Romeinsche en Fransche regt. 
PLA Amsterdam/ Warnars en Kesteren/ 1841. 
NOT 16cm. vi,300p.

========= 1317 
AUT [Netherlands, Code of Civil Procedure]; Fruin, Th. A., ed. 
TIT Wetboek van burgerlijke regtsvordering, zooals dat bij verschillende wetten, het laatst bij de Wet van 7 Juli 1896 is gewijsigd en aangevuld; uitgegeven door Th. A. Fruin. 
PLA 's Gravenhage/ Nijhoff/ 1896. 
NOT 18cm. viii, l9Op. 
============================== 
AUT [Netherlands: Code of Commercial law]; Gennep, A. van; Asser, M.S.; Linden, Johannes van der 
TIT Het eerste ontwerp van een Nederlandsch Wetboek van koophandel [van 1809], zamengesteld op last van koning Lodewijk Napoleon door A. van Gennep, M.S. Asser en J. van der Linden. Op nieuw uitgegeven met eene voorrede van T.M.C. Asser. 
PLA Amsterdam/ Kraay/ 1866. 
NOT 21cm. xxiii,144p.

========= 1321 
AUT *[Netherlands: Code of Commercial law]; Lipman, S.P., ed. 
TIT Wetboek van koophandel, vergeleken met het Romeinsche en Fransche regt. 
PLA Amsterdam/ Warnars en Kesteren/ 1839. 
NOT 16cm. vi,388,[1]p.

========= 1315 
AUT [Netherlands: Code of Commercial law]; Asser, C.D., et alii, comment. 
TIT Wetboek van koophandel, met aantekeningen van C.D. Asser, W.E.J. Berg van Dussen Muilkerk, M.H. Godefroi, J.W. Tydeman en Jo. de Vries. 
PLA Amsterdam/ Muller/ 1845. 
NOT 22cm. lp.l.[iii],350,[18]p.

========= 1334 
AUT [Netherlands: Code of Criminal law] 
TIT Ontwerp van Crimineel wetboek voor het Koningrijk Holland, vervaardigd door de commissie benoemd bij decreet van Zijne Majesteit, van den 18de November 1807 no.3. 
PLA [S.l.]/[s.n.]/[1808?]. 
NOT 20cm. [v],62p. Xerox copy.

========= 1330 
AUT [Netherlands: Code of Criminal law]; Kemper, J.M., ed. 
TIT Crimineel wetboek voor het Koningrijk Holland, met eene inleiding en aanmerkingen door J.M. Kemper. 
PLA Amsterdam/ J. Allart/ 1809. 
NOT 28cm. xvi,344,143p. 24 x Library's copy lacks p.xiv- xv. Xerox copy.

========= 1322 
AUT *[Netherlands: Code of Criminal Procedure]; Lipman, S.P., ed. 
TIT Wetboek van strafvordering, vergeleken met het Romeinsche en Fransche regt. 
PLA Amsterdam/ Warnars en Kesteren/ 1842. 
NOT 16cm. vi,234p.

========= 1313 
AUT [Netherlands. Code of Procedure, Batavian Republic, 1795- 1806] 
TIT Algemeene manier van procedeeren in civiele en crimineele zaaken, met de daartoe behoorende instructien voor alle openbaare aanklagers, rechtbanken en gerechtshoven in de Bataafsche republiek; gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend lighaam des Bataafschen volks, op den 22 Augustus 1799: het vyfde jaar der Bataafsche vryheid. 
PLA Den Haag/ Landsdrukkery/ 1799. 
POS Dagerael, J. 
NOT 567p. 2 copies. The Collection's copies are signed on the back of the title page by J. Dagerael, member of the Uitvoerende Bewind of the Batavian Republic.

========= 1327 
AUT [Netherlands: Codes] 
TIT Burgerlijk wetboek. Officiële uitgave. [Bound with:] Wetboek van koophandel. [Bound with:] Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. 
PLA 's Gravenhage/ Algemeene landsdrukkerij/ 1830. 
NOT 24cm. Various paginations. Parallel Dutch and French text. These drafts for codifications were never introduced, as the Belgian revolution 1830 changed the political situation considerably, in both the southern and the northern Netherlands

========= 1328 
AUT *[Netherlands: Codes] 
TIT De Nederlandsche wetboeken ... tot op 28 September 1850 ... 
PLA 's Gravenhage/ Nijhoff/ [1850?]. 
NOT 17cm. 862,154p. T.p. and all preliminary pages wanting. Not more than one or two pages missing after p.154.

========= 1316 
AUT [Netherlands: Codes]; Fruin, J.A., ed. 
TIT De Nederlandsche wetboeken zooals zij tot op 1 September ... 1896 zijn gewyzigd en aangevuld ... uitgegeven door J.A. Fruin. 3.druk bewerkt door M.S. Pols en Th. A. Fruin. 
PLA 's Gravenhage/ Nijhoff/ 1896. 
NOT 19cm. xxx,1545p.

======== 402 
AUT [Netherlands: Copyright law] 
TIT Het letterkundig eigendomsrecht in Nederland. 
PLA s' Gravenhage/?/1865-1867 
NOT 2v

========= 1326 
AUT [Netherlands: Consultatien] 
TIT Advysen, certificatien, ende gewysdens rakende het vergoeden van de schade die de binnelandtse schepen malkanderen aan doen. 3.druk verm. 
PLA Amsterdam/ Jan Boom/ 1716. 
NOT - 63p. Vignette on t.p.; Collection holds 2 copies, both bound behind Adriaan Verwer, Nederlants see-rechten, Amsterdam, Jan Boom, 1716.

========= 1323 
AUT [Netherlands: Consultatien] 
TIT Consultatien, advysen en advertissementen, gegeven en geschreven by verscheide treffelyke rechts-geleerden in Holland en elders 
PLA Amsterdam/ Jan Boom/ 1728-1739. 
NOT 6v.

========= 1324 
AUT [Netherlands: Consultatien] 
TIT Kort begryp van de ses deelen der Hollandse consultatien en advysen, inhoudende alle de voortreffelyke materien en voorvallen, daar in begrepen, na ordre van het abc geschikt, tot gerief der naazoekers. 
PLA Amsterdam/ Abraham Graal & Isaak Graal/ 1742.

========= 1339 
AUT [Netherlands: Consultatien] 
TIT Verzameling van regtsgeleerde adviezen. 
PLA 's Gravenhage/ van Cleef/ 18431850. 
NOT 22cm. 4v. in 2.

========= 1333 
AUT [Netherlands: Generaliteitslanden] 
TIT Instructie voor den Rade van Vlaenderen in date den 15 October, 1661. 
PLA 's Gravenhage/ Hillebrandt van Wouw/ 1661. [There follows a made-up collection of enactments, printed at various dates. Contents: Echt- reglement over de steden ende den platten lande in de heerlijckheden en dorpen staende onder de generaliteyt. 's Gravenhage, Van Wouw, 1664. 32p. [Follows:] Reglement in de steeden ende den platten lande in de heerlyckheden ende dorpen staande onder de generaliteyt. 's Gravenhage, Jacobus Scheltus, 1725. 19,[1]p. [Follows:] Placaet ende ordonnantie waer na ten behoeve van de gemeene sake ... binnen de steden, forten en landen van Brabant, over Maze, Vroonhove, Vlaenderen, Cuyck ... 
PLA 's Gravenhage/ Paulus Scholtus/ 1695 
NOT 20p.; 111p. (the "Instructie"). Printer's device on each t.p. is the same throughout, being that of 'drucker van de Staten Generael'.

========= 1329 
AUT [Netherlands: Generaliteitslanden, Marriage law] 
TIT Egtreglement, over de steeden en ten platten lande in de heerlijkheeden en dorpen staande onder de generaliteit. 
PLA 's Gravenhage/ Hillebrandt van Wouw/ 1664. 
NOT 38p. Printer's device (cut) on t.p. The Collection holds yet another copy, bound behind the 1658 edition of the Political Ordinance.

========= 1314 
AUT [Netherlands: Hof van Holland, dossier] 
TIT Memorien, advertissementen van regten ... aangaande het schip de "Oude Roos" 
PLA [s.l.]/[s.p.]/1713 
NOT 126p.

========= 1337 
AUT [Netherlands: Ordinance on Criminal Procedure] 
TIT Ordonnantie, edict ende ghebodt, ons's Heeren des Koninghs, op 't stuck van de criminele justitien, in dese Nederlanden. 
PLA Rotterdam/ Van Waesberge/ 1650. 
NOT - 59p.; bound behind Joost van Damhouder, Practycke in civile saken, Rotterdam, Van Waesberge, 1649.

========= 1338 
AUT [Netherlands: Ordinance on Criminal Procedure] 
TIT Ordonnantie, edict ende gebodt ons's heeren des Koninghs op 't stuck van de criminele justitien, in dese Nederlanden. 
PLA Rotterdam/ Pieter van Waesberge/ 1660. 
NOT - 59p.; bound behind Joost van Damhouder, Practycke in civile saken, same place, printer and year.

========= 1336 
AUT [Netherlands: Political ordinance] 
TIT Ordonnantie van de policien binnen Holland. 
PLA 's Gravenhage/ by de erfgenaam van wylen Hillebrandt Jacobsz. van Wouw/ 1658. 
NOT 21,[3]p. Printer's device (cut) on t.p. Bound with: Egtreglement ... in de heerlijkheeden en dorpen staande onder de generaliteit. 's Gravenhage 1664.

========= 1343 
AUT Nettelbladt, Daniel, 1719- 1791 
TIT Systema elementare universae iurisprudentiae naturalis in usum praelectionum academicarum adornatum. 5. ed. 
PLA Halae Magdeburgicae/ in officina libraria Rengeriana/ 1785. 
NOT [xxiv],781p. Printer's device on t.p.

========= 1344 
AUT *Nicolaus, Joannes; [Garronibus, Joannes a]; [Sannazarius a Ripa, Joannes]; [Bertrandus, Stephanus] 
TIT Commentaria in l[egem] Generaliter. C[odicis] de secundis nuptiis [= C. 5.9.5]. Eiusdemq[ue] perpulchra aliquot responsa in materia binuborum ... 
PLA [Lugduni]/ apud Vincentium Portonarium/ 1536. 
NOT Sedecimo. 67,119, 163 leaves. Foliation given. Three separate t.ps. Title of tom. 2: Joan. a Garronibus Avenici Co[m]mentaria in titu[lum] de secun[dis] nup[tiis]; Joan. Nicolai Arelat[ani] Opera ... Sequitur rub[rica] de secundis nupt[iis] ... [3rd t.p. reads]: Jurisprudentiae alumnis frugiferum De secund[is] nuptiis opus Joan. Nicolai Arelat[ani] in duos tomos, primus Joan. [Sannazarius] a Ripa Papien., Joan. Garronis Avenici, et Stephani Bertra[n]di Carpe[n]to co[m]mentaria amplectitur ...

========= 1345 
AUT Nienhuis, H. 
TIT Van het huwelijk en de regtsbetrekkingen, die door en ten gevolge van het huwelijk tusschen de echtgenooten geboren worden, ter verklaring van het Burgerlijk Wetboek, Boek I, Tit. v- x. 
PLA Groningen/ W. van Boekeren/ 1856. 
NOT 23cm. 1 p.l., 208p.

========= 1346 
AUT Neostadius, Cornelius Mathias, 1549- 1606 
TIT Tractatus de feudi Hollandici Frisicique occidentalis origine et successione 
PLA Hagae Comitis / apud Joh. et Danielem Steuckerios / 1667 
RNR 92-11992

========== 1346 
AUT Neostadius, Cornelius Mathias, 1549- 1606 
TIT Hollandse praktijk in rechten, bestaande in vonnissen, observantiën van oordeelen en consultatiën; door K. van Nieustad en J. Kooren ... uyt het Latijn vertaald door A. van Nispen [= Dutch transl. of "Curiae Hollandiae ... decisiones"]. 
PLA Rotterdam/ Joannes Naeranus/ 1655. 
NOT 21cm. [xxvi],690p. Additional engraved t.p.

========= 1347 
AUT Neostadius, Cornelius Mathias, 1549- 1606 
TIT Utriusque Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque, curiae decisiones [= 4th edition of "Curiae Hollandiae ... decisiones"]. Item tractatus De feudi Hollandici, Frisicique Occidentalis origine & successione, nec non curiae feudalis ejusdem provinciae observationum feudisticarum decades sex. Accedunt De pactis antenuptialibus observationes & decisiones. 
PLA Hagae- Comitis/ apud Steuckerios/ 1667. 
NOT 24cm. 3v. in 1. 
============================= 
AUT Nevizanis, Iohannes de, Astensis, 
TIT Consilia 
PLA Lugduni / apud Sebastianum de Honoratis / 1560 
BIN l s.16 blind pressed; fragm. in binding: parchment from s.XV MS of liturgy with music notation, and paper of German print s.XVI 
POS Hans Strehle, 1923 
NOT 35cm. 804 pp. Bound with Freher, M., Tractatus de fama publica, Francofurti 1588 
============================= 
AUT Nevizanis, Iohannes de, (Astensis) 
TIT Consilia feudalia 
PLA Venetiis / apud Cominum de Tridinio Montisferrati / 1572 
NOT issued in collection edited by L. a Lege

========= 1348 
AUT Niger, Antonius 
TIT De exceptionibus, remorantibus faciendam vel factam sed non consumptam rei iudicatae executionem. Opus in foro versantibus ... 
PLA Romae/ typis Francisci Monetae/ 1647. 
NOT 35cm. [xvi],552,[54]p. Printer's device on t.p.

========= 1349 
AUT Niger, Antonius 
TIT De laudemio tractatus. Tomus primus, quaestiones 1-48. 
PLA Romae/?/ 1650 
NOT Folio. The "laudemium" is a fee, to be paid to the feudal lord when a new vassal enters the feud. 
RNR 91-13959

========= 1350 
AUT Niger Cyriacus (Mantuanus), Franciscus 
TIT Controversiarum forensium libri tertius et quartus [= only vol. 3-4, controversiae nr. 401-550 et 551-720]. 
PLA Cremonae (v.3); Genevae (v.4) /?/ 1638; 1664 
NOT Folio; 2v. 
RNR 91-13952 et 91-13960

========= 1351 
AUT Noodt, Gerard, 1647- 1725 
TIT Opera omnia, ab ipso recognita, aucta, emendata multis in locis, atque in duos tomos distributa ... 
PLA Lugduni Batavorum/ apud Johannem van der Linden/ 1724. 
NOT 33cm. 2v. 2 copies? The Collection perhaps holds yet another copy, 2v in 1, 32cm.

========= 1352 
AUT Noodt, Gerard, 1647- 1725 
TIT Opera omnia, recognita, aucta, emendata multis in locis ... Accessit Joannis Barbeyracii historica vitae auctoris narratio; editio novissima ... 
PLA Lugduni Batavorum/ apud Eliam Luzac/ 1760. 
NOT 31cm. 2v. in 1. front. (port.)

========= 1353 
AUT Noodt, Gerard, 1647- 1725 
TIT Opera omnia, recognita, aucta, emendata multis in locis, atque in duos tomos distributa. Accessit Joannis Barbeyracii historica vitae auctoris narratio. Editio novissima ... 
PLA Lugduni Batavorum/ apud Theodorum Haak/ 1767. 
NOT 33cm. 2v. in 1. port. 
=========================== 
AUT Noguerol, Petrus Diez 
TIT Allegationes 
PLA Venetiis / P. Balleonius / 1664 
NOT Folio 
RNR 93-3043

========= 1354 
AUT Noordewier, M.J. 
TIT Nederduitsche regtsoudheden. 
PLA Utrecht/ Kemink/ 1853. 
NOT 22cm. 2 copies. xxxvi,473p.

========= 1355 
AUT *Noordkerk, Hermann, 1702- 1771 
TIT De matrimoniis, ob turpe facinus, quod peccatum sodomiticum vocant, jure solvendis, dissertatio. 
PLA Amstelaedami/ Janssonio- Waesbergios/ 1733. 
NOT Sedecimo. [xii],116p. Printer's device on t.p. 
=========================== 
AUT [Normandy / France] 
TIT Coustumes du pays de Normandie 
PLA Rouen / Guillaume Vaultier / 1684 
NOT Sedecimo

========= 1356 
AUT Novarius, Johannes Maria, fl. 17th c.; [Rota Romana] 
TIT De vassallorum gravaminibus tractatus quamplurimis iuris communis, municipalisque sanctionibus plenissime illustratus, variisque supremorum senatuum, praecise Sacrae Rotae Romanae et regni Neapolitani etiam adhuc non impressis decisionibus ... 
PLA Neapoli/ ex typographia regia Aegidii Longhi, expensis Francisci Balsami & Francisci Savii/ 1634- 1642. 
NOT 29cm. 3v. Printer's device on each t.p. 
===============================

AUT Nevizanis, Iohannes de, Asten€

NOT Sedecimo

========= 1356 
AUT Novarius, Johannes Maria, fl. 17th c.; [Rota Romana]